Doradztwo ADR


Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych – doradca DGSA

W świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom (doradca ADR – Dangerous Goods’ Safety Adviser). Pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zgodnie z działem 1.3 Umowy Europejskiej powinni przejść szkolenie odpowiednie do zakresu swoich obowiązków. Szkolenie takie powinien przeprowadzić uprawniony doradca DGSA.

Do obowiązków doradcy należy m.in.:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • kontrola przestrzegania wymagań dotyczących oznakowania towarów niebezpiecznych, procedur załadunku i rozładunku oraz kontrola dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
 • prowadzenie dochodzeń i przygotowywanie raportów powypadkowych na temat naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • sprawdzanie istnienia planu ochrony,
 • szkolenie pracowników oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej.
Drivia Centrum Obsługi Transportu - Doradztwo ADR

Ocena obowiązków i doradztwo – zróbmy to razem

Aby móc prawidłowo określić zakres działalności Państwa firmy w obszarze transportu towarów niebezpiecznych, oferujemy przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu „0″, dzięki któremu będzie można dokładnie ocenić potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań tak różnorodnych przepisów. Dzięki „Audytowi 0″ możliwe będzie bardzo racjonalne i zindywidualizowane działanie – dokładnie pod potrzeby i zakres obowiązków Państwa przedsiębiorstwa. Ponadto będzie można określić, czy konieczny jest w firmie doradca DGSA, czy nie, jakiego rodzaju szkolenia i działania należy przedsięwziąć i w jakiej kolejności.

Ponadto w ramach naszych usług oferujemy pełne wsparcie firmy od strony legislacyjnej związanej z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) – w tym także ustanowienie dyplomowanego doradcy DGSA:

 • sprawdzenie klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • określenie warunków i sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,
 • dobór pojazdu, dobór opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,
 • opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych,
 • pomoc w stosowaniu wyłączeń z przepisów, pozwalających na obniżenie kosztów transportu,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • opracowanie dokumentacji wymaganej do przewozu odpadów niebezpiecznych,
 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników przedsiębiorstwa,
 • obowiązkowe przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
 • bieżące doradztwo ADR.