Świadectwo kwalifikacji


Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe kierowców – świadectwo kwalifikacji – kurs na przewóz osób, przewóz rzeczy.
Szkolenie okresowe muszą odbyć kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy:

 1. kategorii C1, C1+E, C i C+E – do dnia 10 września 2009 r,
 2. kategorii D1, D1+E, D i D+E – do dnia 10 września 2008 r.

Szkolenie okresowe to cykl zajęć składających się z 35 godzin zajęć rozłożonych standardowo na 5 kolejnych dni.
Szkolenie można odbyć również w dłuższym okresie czasu w dowolnych dniach wolnych od pracy.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom zapracowanych klientów. W naszym ośrodku nie musisz czekać aż zbierze się grupa na szkolenie. 
Możesz je rozpocząć każdego dnia (pon-pt) w e-learningu, który jest równoprawny z tradycyjnymi wykładami.
Obsługujemy Cię kompleksowo – na miejscu masz możliwość wykonania niezbędnych badań psychotechnicznych i lekarskich przed wydaniem świadectwa kwalifikacji.

Cena dziś w promocji tylko: 450 zł.

1. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 2. wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
3. Kierowca może odbywać szkolenie okresowe w jednej z następujących form:

 1. kursu okresowego;
 2. cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego.

4. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 1. C1, C1+E, C i C+E;
 2. D1, D1+E, D i D+E.

6. Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Drivia Centrum Obsługi Transportu - Świadectwo kwalifikacji

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy powyższych kategorii po tych terminach muszą wykonać szkolenie kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona i następnie szkolenia okresowe co kolejne 5 lat od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 września 2009r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii: D lub D1 do dnia 31 grudnia 1980r.
 2. 10 września 2010r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r. D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.
 3. 10 września 2011r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
  D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
 4. 10 września 2012r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
  D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 5. 10 września 2013r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
 6. 10 września 2014r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Kierowcy obowiązani są po ukończeniu szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.